Tagged: הגבלת שכר טרחה

חדשות מיסים

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את נושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 של ח"כ מיקי רוזנטל וקבוצת חברי כנסת. מוצע להגביל את התשלום שרשאי לגבות מי...