Tagged: הטבות במס

מדריך במסים

הקלות במס לניצולי השואה

לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מצאנו לנכון להביא תמצית הקלות במס הרלוונטיות לניצולי השואה:  • הקלות במס הכנסה קצבאות נכות המשולמות על ידי מדינת חוץ לניצולי שואה, פטורות ממס, כך גם קצבאות נכות המשולמות...

מדריך במסים

מדריך: הקלות במס לשכירים

הקלות במס לשכירים ·       עבודה בחלק מהשנה ·       תיאום של ניכויי מס משכר ·       עובד/ת שבן/ת הזוג אינו עובד ·       אשה עובדת ·       משפחה חד-הורית ·       תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח ·       חיילים...