Tagged: הכנסה הונית

אלעד רוזנטל

מבחני הפסיקה – הוני או פירותי?

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בפרק הקודם עסקנו בהבחנה שבין "פעילות עסקית" ל"פעילות שאינה עסקית". כפי שראינו, הבחנה זו חשובה לעניין מדרגות המס שבסעיף 121 לפקודה, וכן לעניין קיזוזי הפסדים (סעיף 28), והפטור...