Tagged: ייפוי כוח

חדשות מיסים

רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם. על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח...

פרסום רשות המיסים

מרכז המידע והשירות הטלפוני בנושאי יפויי כוח והרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים

כחלק מייעול תהליכי עבודה ושיפור השירות ינתן החל מה- 20/02/2014 מענה הטלפוני בנושא יפויי כוח,  הרשאות לחיוב חשבון והסדר גבייה מרוכזת במרכז המידע והשירות הטלפוני במקום במרשם המייצגים. עובדי מרשם המייצגים ימשיכו לתת מענה...