Tagged: מדרגות מס רכישה

חדשות-מיסים1

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2014

ביום 16.1.15 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2014 המתפרסם ביום 15.1.15. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...

חדשות מיסים

עודכנו מדרגות מס רכישה

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2013 ביום 16.1.14 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם למדד שנת 2013 המתפרסם ביום 15.1.14. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לחוק. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...