Tagged: מיכאל מזרחי

מיכאל1

הצהרת הון – מה זה הצהרת הון, מי חייב בהגשה, איך מגישים הצהרת הון

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   מה זה הצהרת הון? איך מגישים הצהרת הון? מי חייב בהצהרת הון? מי פטור מהגשת הצהרת הון ? מסמכים שיש לצרף לצורך הצהרת הון. מבוא להצהרת הון: בד"כ...

מיכאל1

תזכורת מס – מרץ 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד בחודש מרץ 2014 : תשלום שומה- עפ"י סעיף 187א'(א)(3) לפקודה, מי שישלם את חבות המס בגין שנת 2013 עד ליום 31.03.2014 יקבל...

מדריך השכרת דירה

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס: 1. פטור ממס (מלא או חלקי)...

מיכאל1

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

מאת: מיכאל מזרחי   פורסם על יד רשות המסים חוזר בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014. להלן יפורטו עיקרי השינויים : חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013...

מיכאל1

הרפורמה במיסוי דירת מגורים החל מיום 01/01/2014 – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013

מאת : מיכאל מזרחי, יועץ מס   ביום 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 ), התשע"ג-2013. בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76),...

מיכאל1

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   שנת 2013: מדרגות מס לשנת 2013 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,280 ש"ח עד לשכר של 63,360 ש"ח 10% 5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח עד 108,120...

מיכאל1

הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות בשנת 2013

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   כידוע בכל סוף שנה ממליצים לחברות ועצמאים לדחות במידת האפשר את ההכנסות לשנה הבאה (לאחר 31/12/2013) וכן להקדים הוצאות ככל האפשר. חברות נשאלת השאלה האם כדאי לפעול כך...

מיכאל1

בקשה להירשם כחברה משפחתית

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   חברה משפחתית על פי הוראות החוק, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן/בת זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן/בת הזוג...

מיכאל1

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה...