Tagged: מכתב בדואר

sali

מכתב שיצא בדואר רגיל לא יחשב כנתקבל אם הנישום טוען שלא קיבל אותו – ו"ע 326

מאת: סלי אילון מנהל מיסוי מקרקעין שלח דרישה להשלמת פרטים בדואר רגיל. הקונה לא קיבל את המכתב, וישב לו שמח וטוב לב בביתו. יום אחד אחרי שחלף המועד להוציא שומה לאחר השגה, התקשר מסמ"ק...