Tagged: משרד האוצר

לוגו פורטל מיסים מוקטן

הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים

הוועדה להחזר מיסים עקיפים מתפרסמים בזה הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים שבמשרד האוצר.   פרק א' – הרכב הוועדה וסמכויותיה א.    כללי 1.     הוועדה להחזר מסים...

חדשות מיסים

גובשו הקריטריונים לקבלת הטבת מע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה

גובשו הקריטריונים לקבלת הטבת מע"מ בשיעור 0% תינתן העדפה ברורה ומשמעותית ליוצאי שירות צבאי ואזרחי בתום דיונים ממושכים בין לשכת שר האוצר והדרג המקצועי במשרדו לבין היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, גובשו הקריטריונים לזכאות למע"מ...

חדשות מיסים

מהיום ניתן למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7000 ש״ח בפטור ממס

הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח למשוך את כספם בפטור ממס, נכנסה היום לתוקף. עד סוף אפריל 2014, יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות...

חדשות מיסים

מינהל הכנסות המדינה פרסם את הדוח לשנים 2012-2011

מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר פרסם היום את הדוח לשנים 2012-2011. הדוח מסכם תקופה של שנתיים מורכבות ומאתגרות בתחום מדיניות המס, וכולל מידע מפורט ומקיף לגבי מערכת המס בישראל. הדוח כולל חמישה שערים. הראשון...

תמונה1

האוצר יקים צוות לבדיקה האם הטבות המס מוצדקות

שר האוצר יאיר לפיד, ימנה צוות לבדיקה האם הטבות המס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון אותם מקבלות החברות הגדולות מוצדק. בראש צוות החקירה תעמוד מנכ"ל המשרד יעל אנדורן. הצוות קם על מנת לבחון אם קיים איזון...