Tagged: ניכוי מס במקור

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: 5769/15 – תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון

החלטת מיסוי: 5769/15 תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון הנושא: הלוואות מעמית לעמית הניתנות באמצעות אתר אינטרנט העובדות: 1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מפעילה אתר אינטרנט לתיווך במתן וקבלת הלוואות מעמית לעמית...

חדשות מיסים

ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול

רשות המסים פרסמה תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון) התשע"ב – 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993. תחילת התיקון החל מיום 01/01/2011. על פי התיקון, עובד אשר שילם...