Tagged: עדכוני מסים

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: 6827/14 – מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים

החלטת מיסוי: 6827/14 תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד הנושא: מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: חברה תושבת ישראל )להלן: "החברה"( עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן: "התוכנה") לקישור בין...

חדשות מיסים

השבתה זמנית של יישומי שע"מ

בשל עבודות תחזוקה בתשתית המפעילה את יישומי שע"מ, החל מיום חמישי ה-4.9.14 בשעה 20:00 בערב ועד למחרת בשעה 12:00 בצהריים, לא יתאפשר ביצוע פעולות באמצעות יישומי שע"מ.   אתר רשות המסים ימשיך לפעול כרגיל....

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-23: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי בדבר הוספת סף הון עצמי מינימלי גם למבחן הרווח לעניין גילוי על הערכת שווי מהותית

רקע תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 (להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה), כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד לדוחות התקופתיים. התקנה קובעת כי מקום בו...

חדשות מיסים

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 ביולי 2014

רווחים שנוצרו ליחיד או חברה ממכירת ניירות ערך נסחרים, ואשר המס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש (כגון מימוש נייר הערך על ידי ברוקר בחו"ל), חייבים בדיווח לפקיד השומה.    יש להגיש את הדיווח...

מיכאל1

תזכורת מס – מרץ 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד בחודש מרץ 2014 : תשלום שומה- עפ"י סעיף 187א'(א)(3) לפקודה, מי שישלם את חבות המס בגין שנת 2013 עד ליום 31.03.2014 יקבל...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: יוגבל שכר של מי שמייצג אדם בפני הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגבלת שכר בייצוג בפני המוסד), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (העבודה) וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה נועדה להגביל את השכר של מי...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: המדריך לדיוני שומה במס הכנסה

קובי כהן עו"ד וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נתכונן לדיוני שומות? שגיאות שמייצגים עושים, מה מניע את מפקח מס הכנסה? שלבי הדיון השונים, פשרות השגות וצוים לבית משפט ועוד...

פרסום רשות המיסים

הוראת ‏ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מס'‏‏ ‏‏01-2014‏‏-‏ ‏אישורי‏ ניכוי ‏מס ‏במקור ‏ואישורים ‏לפי ‏חוק‏ עסקאות ‏גופים ‏ציבוריים‏ לשנת‏ 2014

הוראת ‏ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מס'‏‏ ‏‏01-2014‏‏-‏ ‏רשות‏ המסים‏ ‏ אישורי‏ ניכוי ‏מס ‏במקור ‏ואישורים ‏לפי ‏חוק‏ עסקאות ‏גופים ‏ציבוריים‏ לשנת‏ 2014 ‏פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה מעלות חובת ניכוי מס במקור, בשיעורים קבועים, בנסיבות...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 34, הצגה של דוחות כספיים

רקע בחודש ינואר 2014 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו-"המוסד לתקינה", לפי העניין) את תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים (להלן – "התקן"). התקן מבוסס ברובו על תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת...

חדשות מיסים

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

כללי דברי הסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.    • הקלות במס אם הנך זכאי על...