Tagged: קופת גמל

חדשות מיסים

מהיום ניתן למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7000 ש״ח בפטור ממס

הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח למשוך את כספם בפטור ממס, נכנסה היום לתוקף. עד סוף אפריל 2014, יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות...

היערכות במסים- פאהן קנה

קופות גמל

1.1  תמצית השינויים בהוראות החוק הדנות בקופות גמל בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף נכסי קופות הגמל , וכן נעשו שינויים משמעותיים ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל ובקופות הגמל בפרט , שעיקרם : שינויים...