בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

דברי הסבר

לצורך חידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים הרצ"ב ולהמציאם בהקדם האפשרי ,לא יאוחר מיום 1/8/2014.

נספח 1: פרטים על המוסד.

נספח 2: פירוט פעילות המוסד והצהרות נוספות.

נספח 3: כתב התחייבות למוסד הציבורי.

נספח 4: דו"חות חשבונאיים ודו"ח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות מבוקרים ע"י רו"ח.

נספח 5: טופס 1211 ב'.

נספח 6: רשימת חמשת בעלי השכר הגבוה.

נספח 1: פירוט בעלי תפקידים במוסד.

נספח 8: הצהרת מנהלים

 

1.     הבקשה לחידוש האישור תיבדק לאחר המצאת הנספחים דלעיל למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים רח' כנפי נשרים 5, ת"ד 1111 ירושלים 01111 (אין למסור את הבקשה במשרדי פקיד השומה בהם מתנהל תיק המוסד הציבורי). מוסד ציבורי שיעמוד בכללים ובקריטריונים עפ"י החוק, אישורו יחודש.

2.     בקשה שנספחיה לא ימולאו כנדרש, בתוספת דוחות כספיים, תוחזר!

3.     במידה ותבחן האפשרות לשלילת אישורו של המוסד הציבורי תינתן אפשרות לנציגי המוסד הציבורי או מייצגו הזכות לשימוע כדי להשמיע עמדתם.

4.     מוסד ציבורי שדוחותיו הכספים לא בוקרו ואושרו ע"י רואה חשבון )דרישה המחויבת על פי חוק( ו/או לא הגיש לפקיד השומה דו"חות שנתיים ו/או אינו מחזיק באישור ניהול תקין, עדכני, מרשם העמותות – לא יחודש מעמדו לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וזאת, מבלי לבחון את יתר פרטי הבקשה.

5.     למען הסר ספק, כל מידע שנמסר בהתאם לאמור בבקשה זו אינו פוטר את מבקש האישור מלהגיש דו"חות שנתיים, לפקיד השומה, בהתאם לסעיף 9(2) וסעיף 131 לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז- 1997.

6.     מוסד ציבורי שאישורו בתוקף עד ליום 31.12.2014 ושהגיש בקשה לחידוש האישור לא יאוחר מיום 1.8.2014 , אישורו יחודש החל מיום 1.1.2015 . אי הגשת הבקשה לחידוש במועד דלעיל תגרום לפקיעת האישור.

7.     מוסד ציבורי ששינה כתובת יעדכן אותה במחלקת המודיעין בפקיד השומה הרלוונטי.

  

בכבוד רב,

 ארז אורעד

מנהל המחלקה למוסדות

ציבור ומלכ"רים רשות המיסים לישראל 

 

רצ"ב לנוחיותכם קישור לטפסים ולדברי ההסבר של רשות המסים.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה