הגשת תביעות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

בקשה לקבלת מידע (RFI) –

הגשת תביעות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 

 

1.          במסגרת פעילות רשות המסים בישראל, אחראית הרשות על יישום החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק מס הכנסה שלילי" או "החוק").

2.          בהתאם להוראות חוק מס הכנסה שלילי,  תושב ישראל שהינו שכיר או עצמאי, ועומד בקריטריונים אשר נקבעו בחוק, זכאי לקבל מענק מקופת המדינה (להלן: "מענק עבודה").

בכדי לקבל את מענק העבודה יש להגיש תביעה לרשות המסים.

כיום, הגשת התביעות לקבלת מענק עבודה מתבצעת בסניפי בנק הדואר ולאחר מכן, עוברות התביעות לטיפולה של רשות המסים.

3.          רשות המסים מעוניינת לקבל מידע אודות גורמים נוספים, עמם תוכל להתקשר לצורך הגשת התביעות למענק עבודה כאמור לעיל ולהלן.

4.          מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה הרשות משיבים העומדים בכל הדרישות להלן, להעביר אליה מידע:

4.1.     למשיב ישנה הרשאת גישה למרשם התושבים במשרד הפנים. לחילופין, המשיב פנה למשרד הפנים בבקשה לקבלת הרשאה כאמור ובקשתו נמצאת בהליך בחינה.

4.2.     למשיב ישנה הרשאת גישה למאגר הנתונים של בנק ישראל. לחילופין, המשיב פנה לבנק ישראל בבקשה לקבלת הרשאה כאמור ובקשתו נמצאת בהליך בחינה.

4.3.     המשיב הינו בעל עסק, הנותן שירות לקהל הרחב.

4.4.     למשיב ישנה פריסה רחבה של סניפים בכל רחבי הארץ, אשר פתוחים לציבור הרחב ובכל אחד מהם יהיה ניתן להגיש את התביעה למענק עבודה.

5.          המשיב נדרש להעביר לרשות מידע אודות פעילותו, פריסת סניפיו וכו'.

6.          המשיב לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לבקשת מידע זו. המשיב לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת מענה לבקשה זו.

7.          משיבים אשר מעוניינים להשיב לבקשה זו, מוזמנים להפנות את התייחסותם בכתב לגב' עדינה אסייג, מנהל תחום (רכש) ומרכזת וועדת המכרזים באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה, רשות המסים בישראל, רח' כנפי נשרים 5, ירושלים, ת.ד.  1170  ירושלים 91010  (טלפון 02-6559560, פקס 02-6559883).

ההתייחסות תכלול את כל הפרטים הרלוונטיים כמפורט בנוסח הבקשה וכל מידע רלוונטי אחר.

המועד האחרון להגשת מענה לבקשה זו הינו עד ליום 13.3.2014  בשעה 12.00.

8.          מודגש כי הרשות טרם החליטה אם לפרסם מכרז בנושא, פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה. אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהיה הרשות רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות, לביקור באתרי לקוחות ולביקור באתר הספקים שיענו לפנייה זו.

9.          אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה.

10.       בכל סתירה בין נוסח הודעה זו לבין נוסחה המלא של הבקשה לקבלת מידע, ייגבר נוסחה המלא של הבקשה לקבלת מידע.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה