זכאות‏ לנקודות‏ זיכוי ‏מכוח ‏סעיף 45 ‏לפקודת ‏מס ‏הכנסה

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה (להלן : "הפקודה") קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח הסעיף. 
מטרת הוראה זו להבהיר את התנאים הקבועים בסעיף האמור ואת ההנחיות לפעולה. היא מיועדת לתת למשרדי השומה כלים להתמודד עם הפניות של הנישומים, על מנת להביא לכך שאוכלוסיית היעד תזכה להקלות הקבועות בפקודה ולהשיג, ככל האפשר, אחידות בין משרדי השומה ושקיפות מול ציבור הנישומים

זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה 

סעיף 45(א) לפקודה, קובע כי "יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור". 
שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה מכוח סעיף 45(ד) לפקודה. תנאים אלו נקבעו בתקנות מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד(, התשנ"ו- 1996 (להלן: "התקנות").
עד לתיקון 133 לפקודה שנכנס לתוקפו מיום 1.1.03, כלומר עד לשנת המס 2002 כולל, ניתנה הקלה ממס כאמור גם ליחיד תושב ישראל שבשנת המס היו לו בן זוג או הורה נטול יכולת כפי שהוגדרו בנוסח הסעיף. לאחר תיקון 133 לפקודה, ניתנת ההקלה להורה עבור ילדו בלבד. 
מאחר שהמונחים בהם השתמש המחוקק אינם מוגדרים במפורש בפקודה ואף אינם חופפים בהכרח למונחים רפואיים או למונחים מקצועיים אחרים המשמשים בביצועם של חוקים אחרים המופעלים ע"י מוסדות ממלכתיים האמונים על נושאי חינוך, בריאות, סעד ורווחה בעניין "ילדים בעלי צרכים מיוחדים", נדרשה רשות המסים על פני השנים לתת את פרשנותה למונחים הקבועים בסעיפי הפקודה האמורים, בין היתר תוך הסתייעות בהכרעות של גופים ממלכתיים בעלי הסמכות והכלים המקצועיים הנדרשים כגון ועדות של המוסד לביטוח לאומי או ועדות השמה מטעם משרד החינוך. הפרשנות שיושמה להגדרות של קבוצת נטולי היכולת "מזכים" אופיינה על ידי מבחנים מובהקים שנמצאו מתאימים לצורכי חוקים אחרים המשיקים בתכליתם לזיהוי הליקויים המוזכרים בסעיף בפקודה. 

תנאי הכרחי לזכאות לפי הסעיף הינו עמידה במבחן של תקרת הכנסות הקבוע בתקנות, לפיו ההכנסה החייבת של נטול היכולת ושל בן זוגו לא עלתה על 262,000 ₪ בשנת המס 2012, ואם אין לנטול היכולת בן זוג, לא עלתה על 163,000 ₪ בשנת המס 2012. במבחן תקרת ההכנסות כלולות גם הכנסות פטורות ממס. 
פניית ההורה מוגשת על גבי הטופס 116 א', "בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת" (נספח מס' 2) בצירוף אישורים מתאימים כפי שיפורט להלן.

 

לקריאת הורא ת‏ביצוע‏ מס ‏הכנסה ‏מספר ‏10/2012 – לחץ כאן  ‏
 

You may also like...

כתיבת תגובה